Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Pokusanaherbate działającym pod adresem URL https://www.pokusanaherbate.pl, który prowadzony jest przez firmę:

 

Kamila Szeremeta Pokusa
ul. Mikołaja Reja 9/1c
73-110 Stargard
NIP: 8542180474
REGON: 368751965

 

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stargard zwaną w niniejszym regulaminie ‘Kamila Szeremeta Pokusa’ lub ‘Sprzedawca’.

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Kamila Szeremeta Pokusa skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
  2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z pokusanaherbate niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  6. Newsletter – elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez pokusanaherbate, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
  7. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep działający pod adresem URL https://www.pokusanaherbate, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez pokusanaherbate;
  8. Towar – produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym;
  9. Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
  10. Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu URL http://www.pokusanaherbate.pl/regulaminoraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Sklep pokusanaherbate prowadzi sprzedaż Towaru dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem Internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług firm kurierskich (Kurier DPD , Inpost).
 5. Prawa autorskie do Sklepu Internetowego, oraz zawartych w nim treści w tym zdjęć należą do pokusanaherbate. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być kopiowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Zasady dokonywania zakupów

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. dokładny opisu danego produktu i jego cech,
  2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
  3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 2. Chcąc złożyć zamówienie w sklepie internetowym, prosimy postępować według poniższej procedury:
  a) zarejestrować się w sklepie,
  b) zalogować się, używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji,
  c) złożyć zamówienia na wybrany towar.
 3. Login i hasło mają charakter poufny.
 4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 1, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza, poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”
 5. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  2. sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  3. w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 7. Klient i Sklep związani są ceną Towaru obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

 

Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 2. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  1. Przelew na rachunek bankowy;

numer konta:

                         28105015201000009249236861

Nazwa konta:

Kamila Szeremeta Pokusa

ul. Mikołaja Reja 9/1c

73-110 Stargard

 1. Termin na wykonanie płatności wynosi 5 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia.
 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Pokusa na herbate zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Zamówiony towar jest wysyłany w ciągu 1-5 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt.
 2. Opłata za wysyłkę na terenie Polski wynosi od 12,99 zł brutto. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 3. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy DPD oraz inPost.
 4. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 5. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 6. Wraz z Produktem wysyłany jest rachunek potwierdzający dokonanie zakupu.
 7. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 8. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu, oraz promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: kamila.batz@wp.pl. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Kamila Szeremeta Pokusa, ul. Mikołaja Reja9/1c, 73-110 Stargard. Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomość e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Kamila Szeremeta Pokusa J. MIkołaja Reja 9/1c, 73-110 Stargard, nie później niż przed upływem 14 dni od dnia w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Sklep w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 8. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

Reklamacja Towaru

 1. Sklep ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
 2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres: Kamila Szeremeta Pokusa, ul. miKOŁAJA REJA9/1C, 73-110 Stargard lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: kamila.batz@wp.pl z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.
 4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
 5. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Kamila Szeremeta Pokusa, ul. Mikołaja Reja 9/1c, 73-110 Stargard
 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 10. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności może: (i) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego sporu, (ii) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, (iii) zwrócić się o bezpłatna pomoc prawna do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).

Więcej informacji o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzeniu roszczeń oraz zasadach dostępu do procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych:

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;

organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

–https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

– https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

w sporach transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji znajdują się na stronie internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i zależy od zgody obu stron sprawy.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21.5.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) konsument zawierający umowę na odległość ma prawo skorzystać z europejskiej platformy rozstrzygania sporów  za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platforma ODR).

Platforma ODR ma na celu ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami a przedsiębiorcami z wszystkich krajów Unii Europejskiej w przypadku umów zawieranych na odległość.

Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Polityka prywatności

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem